Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w dniu 17 stycznia 2014 roku

17 Stycznia 2014

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 stycznia 2014 roku co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze:

1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 9,63% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 stycznia 2014 roku i 9,69% w kapitale zakładowym oraz 9,22% w ogólnej liczbie głosów,
2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. z siedzibą w Larnace posiadająca 1.580.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 90,37% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 stycznia 2014 roku i 85,89% w kapitale zakładowym oraz 86,58% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesława Chmielewska - prokurent
 

powrót