APACHE QUEST S.A.: Kolejne zwiększenie zaangażowania kapitałowego PCH CAPITAL S.A. w APACHE QUEST S.A.

9 Sierpnia 2012

APACHE QUEST S.A.: Kolejne zwiększenie zaangażowania kapitałowego PCH CAPITAL S.A. w APACHE QUEST S.A.

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umowy z dnia 21 sierpnia 2012 roku PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające (Pan Piotr Chmielewski oraz ROWING CAPITAL Ltd) pośrednio, 62.400 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST S.A., stanowiących 2,12% w kapitale zakładowym oraz 1,38% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu 29 sierpnia 2012 roku. Przed ww. transakcją PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające pośrednio, posiadały 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 300.000 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST S.A., które stanowiły łącznie 63,84% w kapitale zakładowym oraz 76,46% w ogólnej liczbie głosów. Po ww. transakcji PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające pośrednio, posiadają 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 362.400 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST S.A., które stanowią łącznie 65,96% w kapitale zakładowym oraz 77,84% w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z zawiadomieniem Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd, natomiast ROWING CAPITAL Ltd posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A. W związku z faktem, iż Pan Dariusz Graff pełni funkcję Prezesa Zarządu PCH CAPITAL S.A. oraz jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej APACHE QUEST S.A., przekazał równocześnie zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dot. ww. transakcji. Zgodnie z ww. zawiadomieniem średnia cena nabycia w ww. transakcji wyniosła 0,30 zł za jedną akcję.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu             Magdalena Grzybowska
Wiceprezes Zarządu    Patryk Kitowski 

Informacje o podmiocie:
Skrócona nazwa emitenta:  APACHE QUEST S.A.

Pełna nazwa emietenta:  APACHE QUEST SPÓŁKA AKCYJNA


Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:  

Adres:  Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
Telefon:  +48 22 402 06 22
Fax:  +48 22 402 06 22
E-mail:  biuro@apachequest.pl
www:  www.apachequest.pl
NIP:  5272666891
REGON:  142980853

Podstawa prawna 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

powrót