APACHE QUEST S.A.: Nabycie akcji APACHE QUEST S.A. przez Pana Patryka Kitowskiego – Wiceprezesa Zarządu

23 Sierpnia 2012

APACHE QUEST S.A.: Nabycie akcji APACHE QUEST S.A. przez Pana Patryka Kitowskiego – Wiceprezesa Zarządu

 

APACHE QUEST S.A.: Nabycie akcji APACHE QUEST S.A. przez Pana Patryka Kitowskiego – Wiceprezesa Zarządu
Raport bieżący

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że w dniu 22 sierpnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Patryka Kitowskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z ww. zawiadomieniem Pan Patryk Kitowski nabył poza rynkiem NewConnect w wyniku umowy z dnia 17 sierpnia 2012 roku, 118.700 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST S.A. po średniej cenie 0,40 zł za jedną akcję. Ww. akcje stanowią 4,03% w kapitale zakładowym oraz 2,62% w ogólnej liczbie głosów APACHE QUEST S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Grzybowska  Magdalena 2012-08-23
Kitowski  Patryk 2012-08-23

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta:  APACHE QUEST S.A.

Pełna nazwa emietenta:  APACHE QUEST SPÓŁKA AKCYJNA

Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:  

Adres:  Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
Telefon:  +48 22 250 15 91
Fax:  +48 22 250 15 69
E-mail:  biuro@apachequest.pl
www:  www.apachequest.pl
NIP:  5272666891
REGON:  142980853

powrót