APACHE QUEST S.A.: Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki

3 Sierpnia 2012

APACHE QUEST S.A.: Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że w dniu 3 sierpnia 2012 roku otrzymał następujące zawiadomienia, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: 1. zawiadomienie Pana Patryka Kitowskiego Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umowy zawartej w dniu 5 lipca 2012 roku, w dniu 3 sierpnia 2012 roku Pan Patryk Kitowski sprzedał 790.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 26,83% w kapitale zakładowym oraz 34,92% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przed ww. transakcjami Pan Patryk Kitowski posiadał 790.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 26,83% w kapitale zakładowym oraz 34,92% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Po ww. transakcjach Pan Patryk Kitowski nie posiada akcji APACHE QUEST S.A. Jednocześnie Pan Patryk Kitowski jako Prezes Zarządu Spółki złożył zawiadomienie dot. ww. transakcji na podstawie art. 160 ustawy o obrocie, zgodnie z którym cena sprzedaży ww. akcji wyniosła 0,19 zł za jedną akcję. 2. zawiadomienie Pana Sebastiana Partyki Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umowy zawartej w dniu 5 lipca 2012 roku, w dniu 3 sierpnia 2012 roku Pan Sebastian Partyka sprzedał 790.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 26,83% w kapitale zakładowym oraz 34,92% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przed ww. transakcjami Pan Sebastian Partyka posiadał 790.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 26,83% w kapitale zakładowym oraz 34,92% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Po ww. transakcjach Pan Sebastian Partyka nie posiada akcji APACHE QUEST S.A. 3. zawiadomienie Pani Aleksandry Garstki Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umów zawartych w dniu 5 lipca 2012 roku, w dniu 3 sierpnia 2012 roku Pani Aleksandra Garstka nabyła 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 53,65% w kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przed ww. transakcjami Pani Aleksandra Garstka nie posiadała akcji APACHE QUEST S.A. Po ww. transakcjach Pani Aleksandra Garstka posiadała 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 53,65% w kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Jednocześnie na podstawie umowy przeniesienia akcji z dnia 3 sierpnia 2012 roku Pani Aleksandra Garstka sprzedała 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 53,65% w kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przed ww. transakcją Pani Aleksandra Garstka posiadała 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 53,65% w kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Po ww. transakcji Pani Aleksandra Garstka nie posiada akcji APACHE QUEST S.A. 4. zawiadomienie PCH CAPITAL S.A. oraz ROWING CAPITAL Ltd i Pana Piotra Chmielewskiego Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umowy przeniesienia akcji z dnia 3 sierpnia 2012 roku PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające pośrednio, 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 53,65% w kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przed ww. transakcją podmioty zawiadamiające nie posiadały akcji APACHE QUEST S.A. Po ww. transakcji PCH CAPITAL S.A. posiada bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające pośrednio, 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 53,65% w kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd, natomiast ROWING CAPITAL Ltd posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu  Magdalena Grzybowska 2012-08-03
Wiceprezes Zarządu  Patryk Kitowski 2012-08-03

Informacje o podmiocie:
Skrócona nazwa emitenta:  APACHE QUEST S.A.

Pełna nazwa emietenta:  APACHE QUEST SPÓŁKA AKCYJNA

Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:  

Adres:  Saperska 1 lok. 18, 01-735 Warszawa
Telefon:  +48 22 250 15 91
Fax:  +48 22 250 15 69
E-mail:  biuro@apachequest.pl
www:  www.apachequest.pl
NIP:  5272666891
REGON:  142980853

Podstawa prawna 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

powrót