APACHE QUEST S.A.: Zwiększenie zaangażowania kapitałowego PCH CAPITAL S.A. w APACHE QUEST S.A.

17 Sierpnia 2012

APACHE QUEST S.A.: Zwiększenie zaangażowania kapitałowego PCH CAPITAL S.A. w APACHE QUEST S.A.

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że w dniu 17 sierpnia 2012 roku otrzymał następujące zawiadomienia, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: 1. zawiadomienie Pani Aleksandry Garstki Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umów zawartych w dniu 6 lipca 2012 roku, w dniu 16 sierpnia 2012 roku Pani Aleksandra Garstka nabyła 300.000 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST S.A., stanowiących 10,19% w kapitale zakładowym oraz 6,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przed ww. transakcjami Pani Aleksandra Garstka nie posiadała akcji APACHE QUEST S.A. Po ww. transakcjach Pani Aleksandra Garstka posiadała 300.000 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST S.A., stanowiących 10,19% w kapitale zakładowym oraz 6,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Jednocześnie na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2012 roku Pani Aleksandra Garstka sprzedała 300.000 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST S.A., stanowiących 10,19% w kapitale zakładowym oraz 6,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu 17 sierpnia 2012 roku. Przed ww. transakcją Pani Aleksandra Garstka posiadała 300.000 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST S.A., stanowiących 10,19% w kapitale zakładowym oraz 6,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Po ww. transakcji Pani Aleksandra Garstka nie posiada akcji APACHE QUEST S.A. 2. zawiadomienie PCH CAPITAL S.A., ROWING CAPITAL Ltd, Pana Piotra Chmielewskiego i Pana Dariusza Graffa Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2012 roku PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające pośrednio, 300.000 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST S.A., stanowiących 10,19% w kapitale zakładowym oraz 6,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przed ww. transakcją PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające pośrednio, posiadały 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 53,65% w kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Po ww. transakcji PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające pośrednio, posiadają 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 300.000 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST S.A., które stanowią łącznie 63,84% w kapitale zakładowym oraz 76,46% w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z zawiadomieniem Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd, natomiast ROWING CAPITAL Ltd posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A. W związku z faktem, iż Pan Dariusz Graff pełni funkcję Prezesa Zarządu PCH CAPITAL S.A. oraz jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej APACHE QUEST S.A., przekazał równocześnie zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dot. ww. transakcji. Zgodnie z ww. zawiadomieniem średnia cena nabycia w ww. transakcji wyniosła 0,30 zł za jedną akcję.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu  Magdalena Grzybowska 2012-08-17
Wiceprezes Zarządu  Patryk Kitowski 2012-08-17

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta:  APACHE QUEST S.A.

Pełna nazwa emietenta:  APACHE QUEST SPÓŁKA AKCYJNA

Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:  

Adres:  al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
Telefon:  +48 22 250 15 91
Fax:  +48 22 250 15 69
E-mail:  biuro@apachequest.pl
www:  www.apachequest.pl
NIP:  5272666891
REGON:  142980853

Podstawa prawna 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

powrót