Zaangażowanie kapitałowe PCH CAPITAL S.A. w VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

26 Września 2012

Zaangażowanie kapitałowe PCH CAPITAL S.A. w VENTURION INVESTMENT FUND S.A.


Podstawa prawna       
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 


Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że w dniu 26 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie, na podstawie art. 69, 69a i 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL Ltd, PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. Zgodnie z zawiadomieniem, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w drodze emisji akcji serii E oraz zgodnie z zawiadomieniem z dnia 6 września 2012 roku, a także zgodnie z umowami z dnia 31 sierpnia 2012 roku PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 3.000.000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Larnace objęła 25.000.000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela serii E. Pozostałe podmioty zawiadamiające objęły ww. akcje pośrednio. W dniu 31 sierpnia 2012 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. dokonał przydziału ww. akcji serii E, natomiast w dniu 25 września 2012 roku poinformował raportem bieżącym o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. W związku z powyższym objęte przez PCH CAPITAL S.A. 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, stanowią 9,69% w kapitale zakładowym oraz 9,22% w ogólnej liczbie głosów, natomiast objęte przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd 25.000.000 akcji, stanowią 80,79% w kapitale zakładowym oraz 76,86% w ogólnej liczbie głosów VENTURION INVESTMENT FUND S.A. Przed ww. transakcjami PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające pośrednio, posiadały 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 362.400 akcji zwykłych na okaziciela VENTURION INVESTMENT FUND S.A., które stanowiły łącznie 65,96% w kapitale zakładowym oraz 77,84% w ogólnej liczbie głosów. Po ww. transakcjach oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E PCH CAPITAL S.A. posiada łącznie 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 28.362.400 akcji zwykłych na okaziciela VENTURION INVESTMENT FUND S.A., które stanowią 96,76% w kapitale zakładowym oraz 96,92% w ogólnej liczbie głosów, w tym: • PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio posiada 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 3.362.400 akcji zwykłych na okaziciela, które łącznie stanowią 15,97% w kapitale zakładowym oraz 20,05% w ogólnej liczbie głosów, oraz •PCH CAPITAL S.A. pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiada 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 80,79% w kapitale zakładowym oraz 76,86% w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem:

•Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd,

•ROWING CAPITAL Ltd posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A., oraz

•PCH CAPITAL S.A. kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd.

W związku z faktem, iż Pan Dariusz Graff pełni funkcję Prezesa Zarządu PCH CAPITAL S.A. oraz jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A., przekazał równocześnie informację, że zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dot. ww. transakcji, zostały przekazane do Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego przy zawiadomieniu z dnia 6 września 2012 roku, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 11/2012 w dniu 6 września 2012 roku.

powrót