Korekta raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 nr 25/2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu skorygowany skonsolidowany raport roczny Spółki za 2012 rok.

W raporcie okresowym nr 25/2013 omyłkowo zamieszczono niewłaściwą wersję pliku skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
Do niniejszego raportu, Zarząd Spółki załącza plik zawierający właściwą wersję skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - skonsolidowane sprawozdania finansowe 2012 - 13.06.2013.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu