Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2012 rok (raport nr 24/2013)

18 Czerwca 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w uzupełnieniu do jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku publikuje niniejszym:

1. aneks do jednostkowego sprawozdania finansowego,
2. aneks do sprawozdania z działalności Spółki,
3. aneks do raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.

Ww. aneksy wynikają z konieczności uwzględnienia w sprawozdaniach istotnego zdarzenia po dacie bilansu dotyczącego spółki portfelowej POLSKIE JADŁO S.A., której akcje posiada spółka zależna od VENTURION INVESTMENT FUND S.A. - VENTURION CAPITAL (CYPRUS) LTD.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - aneks do sprawozdania jednostkowego za 2012 rok - 17.06.2013.pdf
VENTURION INVESTMENT FUND - aneks do sprawozdania Zarzadu z działalności za 2012 rok - 17.06.2013.pdf
VENTURION INVESTMENT FUND - aneks do raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok - 17.06.2013.docx.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót