Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok (raport nr 25/2013 i 26/2013)

18 Czerwca 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w uzupełnieniu do skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku publikuje niniejszym:

1. aneks do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. aneks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
3. aneks do raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ww. aneksy wynikają z konieczności uwzględnienia w sprawozdaniach istotnego zdarzenia po dacie bilansu dotyczącego spółki portfelowej POLSKIE JADŁO S.A., której akcje posiada spółka zależna od VENTURION INVESTMENT FUND S.A. - VENTURION CAPITAL (CYPRUS) LTD.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - aneks do sprawozdania skonsolidowanego za rok 2012 - 17.06.2013.pdf
VENTURION INVESTMENT FUND - aneks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2012 rok - 17.06.2013.pdf 
VENTURION INVESTMENT FUND - aneks do raportu z badania sprawozdania skonsolidowanego za 2012 rok - 17.06.2013.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót