Raport roczny za rok 2013

30 Czerwca 2014

Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku raport okresowy za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2013.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''
Załączniki:
EQUITIER S.A. - opinia niezależnego biegłego rewidenta 2013.pdf rozmiar: 905.9 kB
EQUITIER - Raport roczny.pdf rozmiar: 152.1 kB
EQUITIER S.A. - raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego 2013.pdf rozmiar: 3897.1 kB
EQUITIER S.A. - sprawozdanie finansowe 2013.pdf rozmiar: 7225.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót